Algemene voorwaarden: 


1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bella Cilia en een client waarop Bella Cilia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: Bella Cilia

Vestigingsadres: Van Limborchstraat 45, 7521DS Enschede 

E-mailadres: susan@bella-cilia.nl

Kvk-nummer: 66738989

Btw-identificatienummer: NL002391447B89

3. Inspanningen schoonheidssalon

- De schoonheidsspecialisten van Bella Cilia zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

- De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

- De schoonheidsspecialisten van Bella Cilia zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

- De schoonheidsspecialisten van Bella Cilia zouden de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.4. Afspraken

- De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande telefonisch aan de afspraak aan Bella Cilia melden.

- Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag Bella Cilia het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

- Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Bella Cilia 50 procent voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

- Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

- Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 procent van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

- Bella Cilia moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

- Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 5. Persoonsgegevens & privacy

- De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

- De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

- De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

- De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

- De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

- Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

- De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Betaling

- Bella Cilia vermeld alle prijzen van de behandelingen en zichtbaar in de salon en website.

- De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

- Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

- De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

7. Levering en uitvoering

- De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

- als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

- Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

- In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

- Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. Aansprakelijkheid

- Bella Cilia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Bella Cilia is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

- Bella Cilia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

9. Herroepingsrecht

- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10. Kosten in geval van herroeping

- Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

- Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Deze garantie vervalt indien, indien:

– De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

– De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

– De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

11.  Klachtenregeling

- De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12. Beschadiging en/of diefstal

Bella Cilia heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Bella Cilia meldt diefstal altijd bij de politie.

13.  Behoorlijk gedrag

- De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

- Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bella Cilia het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

- Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


14.  Recht

- Op elke overeenkomst tussen Bella Cilia en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

- De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bella Cilia

- Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

- Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 15- Geheimhouding

-De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

-Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

-De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wist je dat wij je ook kunnen helpen met de volgende behandelingen?

Gezichtsbehandeling Enschede Bella Cilia
Gezichtsbehandeling Enschede Bella Cilia
Algemene voorwaarden 2

Wimper Extensions

vanaf €57,50 – 60 min

Tanden bleken

vanaf €25 – 60 min

Browstyling

vanaf €12,50 – 20 min

Huidverbetering

vanaf €69,50 – 30 min

Iedere eerste bezoeker krijgt een gratis intake.

Veilig uw cadeaubon bestellen: iDeal, Paypal

Wij gebruiken professionele merken in onze behandelingen.

Heb je een vraag? Mail dan naar info@bella-cilia.nl of gebruik de chat.Algemene voorwaarden 3

© Bella Cilia 2024

"Gun jezelf een verwenmoment en straal!"

Website door: Pulsief.nl